Chráňte svoje zdravie – OBMEDZTE ZÁŤAŽ!

Vítame na stranách Európskej inšpekčnej a informačnej kampane SLIC venovanej ručnému premiesťovaniu bremien/ťažkých predmetov

Rok 2008. Ručné premiesťovanie bremien/ ťažkých predmetov v sektoroch maloobchodu a stavebníctva.

Zdravotné obtiaže popisované pojmom “poruchy svalovo-kostrovej sústavy” sú najrozšírenejšie zdravotné problémy spojené s prácou, ktoré dotýkajú pracovníkov Európskej únie. V súvislosti s tým Výbor vysokých inšpektorov práce už roku 2007 zahájil európsku inšpekčnú kampaň pod heslom “Menej dvíhaj”. Jej prvý ročník bol venovaný zamestnávateľom a zamestnancom zo sektorov zdravotníctva a dopravy.

Závažnosť problémov spojených so svalovo-kostrovými obtiažami a skúsenosti z realizácie kampane v minulom roku mali vplyv na rozhodnutie o tom, že sa bude pokračovať v roku 2008. Adresátom tohtoročnej kampane “Menej dvíhaj” sú sektory obchodu a stavebníctva. Koordináciu akcie preberá od holandskej inšpekcie práce poľská inšpekcia práce.
O voľbe sektorov pre kampaň MHL 2008 rozhodol výskyt alebo vysoká pravdepodobnosť nastania zdravotných problémov vyplývajúcich zo dvíhania bremien/ťažkých predmetov u pracovníkov zamestnaných v predajniach/obchodoch a na stavbách.

Maloobchod sa ocitol v okruhu záujmu európskych inšpekcií vzhľadom na široké využitie ručného prenášania v tomto sektore. Vykladanie tovaru, skladovanie tovaru, ukladanie tovaru na poličkách, práca pri pokladničných pásoch a dlhodobá práca v nútenej sediacej polohe alebo postojačky patria k základným úkonom pracovníkov obchodu zaťažujúcim ich svalovo-kostrovú sústavu. Hlavné oblasti plánovaných kontrol v sektore maloobchodu sú:

  • Distribučné strediská;
  • Sieťové predajne;
  • Supermarkety.

Podsektor sieťových obchodov bol dodatočne vydelený za účelom overenia či nesprávnosti v oblasti ručného premiesťovania bremien/ťažkých predmetov v tom sektore sú spojené s politikou, ktorú siete realizujú alebo či sú spôsobené vnútroštátnymi podmienkami. Analýza výsledkov kampane v tomto podsektore umožní inšpekciám predsavziať činnosti spoločne s vedeniami sietí a to ako na európskej úrovni tak aj na úrovniach národných.

Sektor stavebníctva sa ocitol v okruhu zainteresovania európskych inšpekcií vzhľadom na objem využitia ručného transportu bremien/ťažkých predmetov v tomto sektore. Zdvíhanie, prenášanie, posunovanie, ťahanie, obsluha ťažkých náradí a mechanických zariadení, murárske a omietkarské práce, inštalačné práce, vo výkopoch, v nútených polohách tela sú základnými činnosťami pracovníkov stavieb zaťažujúcimi ich svalovo – kostrovú sústavu.

Veľký počet osôb zamestnaných v týchto sektoroch v spojení s veľkým rizikom úrazov spôsobuje, že zdravotné problémy svalovo – kostrovej sústavy pracovníkov obchodov a stavebníctva vyvolávajú vážne sociálne/ spoločenské konsekvencie pre nich samotných, ich rodiny, zamestnávateľov, vládne orgány a pre celú Európsku úniu.

Tieto sektory boli tiež zvolené vzhľadom na potrebu zaistenia ich pracovníkom rovnakých šancí a takej istej úrovne ochrany ich zdravia vo všetkých štátoch Európy.