Kampania “Mniej dźwigaj”

Witamy na stronach Europejskiej kampanii inspekcyjnej i informacyjnej SLIC poświęconej ręcznemu przemieszczania ciężarów

Rok 2008. Ręczne przemieszczanie ciężarów w sektorach handlu detalicznego i budownictwa.

Dolegliwości określane pojęciem “zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego” to najbardziej powszechne problemy zdrowotne związane z pracą, jakie dotykają pracowników Unii Europejskiej. W związku z tym Komitet Wyższych Inspektorów Pracy już w 2007 roku zainicjował europejską kampanię inspekcyjną pod hasłem “Mniej dźwigaj”. Jej pierwsza edycja objęła pracodawców i pracowników z sektorów opieki zdrowotnej oraz transportu.

Waga problemów związanych z dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi oraz doświadczenia z realizacji kampanii w ubiegłym roku, wpłynęły na decyzję o jej kontynuacji w roku 2008. Adresatem tegorocznej kampanii “Mniej dźwigaj” są sektory handlu oraz budownictwa. Koordynację przedsięwzięcia od holenderskiej inspekcji pracy przejmuje polska inspekcja pracy.

Dobór sektorów do kampanii MHL 2008 podyktowany został występowaniem lub wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia problemów zdrowotnych wynikających z dźwigania ciężarów wśród pracowników zatrudnionych w sklepach i na budowach.

Handel detaliczny znalazł się w kręgu zainteresowań europejskich inspekcji ze względu na szerokie wykorzystanie transportu ręcznego w tym sektorze. Rozładunek towarów, składowanie towarów, układanie towarów na półkach, praca przy taśmociągach kasowych i długotrwała praca w wymuszonej siedzącej lub stojącej pozycji to tylko podstawowe czynności pracowników handlu obciążające ich układ mięśniowo-szkieletowy. Główne obszary planowanych kontroli w sektorze handlu detalicznego to:

  • Centra dystrybucji;
  • Sklepy sieciowe;
  • Supermarkety.

Podsektor sklepów sieciowych został dodatkowo wyodrębniony w celu sprawdzenia, czy nieprawidłowości w zakresie ręcznego przemieszczania ciężarów w tym sektorze związane są z polityką prowadzoną przez sieci, czy też są spowodowane krajowymi uwarunkowaniami. Analiza wyników kampanii w tym podsektorze umożliwi inspekcjom podjęcie działań wspólnie z zarządami sieci, zarówno na szczeblu europejskim jak i szczeblach krajowych.

Sektor budownictwa znalazł się w kręgu zainteresowań europejskich inspekcji ze względu na rozmiar wykorzystania ręcznego transportu ciężarów w tym sektorze. Podnoszenie, przenoszenie, pchanie, ciągnięcie, obsługa ciężkich narzędzi i urządzeń mechanicznych, prace murarskie, tynkarskie, instalacyjne, w wykopach, w wymuszonych pozycjach ciała to podstawowe czynności pracowników budów obciążające ich układ mięśniowo-szkieletowy.

Duża liczba zatrudnionych w tych sektorach, w połączeniu z dużym ryzykiem urazów powoduje, że problemy zdrowotne układu mięśniowo-szkieletowego pracowników handlu i budownictwa niosą ze sobą poważne konsekwencje społeczne dla nich samych, ich rodzin, pracodawców, administracji rządowych oraz całej unii europejskiej.

Sektory zostały wybrane również ze względu na potrzebę zapewnienia ich pracownikom jednakowych szans i takiego samego poziomu ochrony ich zdrowia we wszystkich krajach Europy.